EN

合併股東權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

 

 

 

 

 

附註

股本

港幣

百萬元

附註

44(a)

資本公積

港幣

百萬元

附註

44(c)(i)

套期儲備

港幣

百萬元

附註

44(c)(ii)

投資相關

儲備

港幣

百萬元

附註

44(c)(iii)

一般風險

儲備

港幣

百萬元

附註

44(c)(iv)

 

未分配

利潤

港幣

百萬元

外幣報表

折算差

港幣

百萬元

附註

44(c)(v)

 

 

小計

港幣

百萬元

非控制性

權益

港幣

百萬元

 

 

總權益

港幣

百萬元

2021年1月1日餘額

 

381,710

(60,252)

1,200

1,757

58,214

294,193

(2,546)

674,276

334,366

1,008,642

本年淨利潤

本年其他綜合收益

 

17

873

2788

70,222

18,959

70,222

22,620

30,056

11,239

100,278

33,859

本年綜合收益總額

 

873

2,788

70,222

18,959

92,842

41,295

134,137

非控制性權益投入資本

提取一般風險準備

向普通股股東分配股利

向非控制性權益分配股利

子公司贖回其他權益工具

子公司發行其他權益工具

處置子公司

與非控制性權益的交易

處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合

收益的權益投資

其他

 

 

 

15

50(d)

50(d)

50(b)

51

 

 

 

(26)

 

 

(34)

 

 

 

 

 

 

(18)

3,891

 

 

 

(3,891)

(15,651)

 

 

18

 

 

 

(15,651)

(26)

 

 

(34)

167

(11,211)

(4,003)

52,813

(48)

827

 

 

(23)

167

(15,651)

(11,211)

(4,003)

52,813

(48)

801

 

 

(57)

 

其他權益變動

 

(60)

(18)

3,891

(19,524)

(15,711)

38,522

22,811

2021年12月31日餘額

 

381,710

(60,312)

2,073

4,527

62,105

344,891

16,413

751,407

414,183

1,165,590

 

截至二零二一年十二月三十一日止年度

 

 

 

 

 

附註

股本

港幣

百萬元

附註

44(a)

資本公積

港幣

百萬元

附註

44(c)(i)

套期儲備

港幣

百萬元

附註

44(c)(ii)

投資相關

儲備

港幣

百萬元

附註

44(c)(iii)

一般風險

儲備

港幣

百萬元

附註

44(c)(iv)

 

未分配

利潤

港幣

百萬元

外幣報表

折算差

港幣

百萬元

附註

44(c)(v)

 

 

小計

港幣

百萬元

非控制性

權益

港幣

百萬元

 

 

總權益

港幣

百萬元

2020年1月1日餘額

 

381,710

(59,953)

1,723

4,546

51,145

255,807

(43,452)

591,526

302,965

894,491

本年淨利潤

本年其他綜合(損失)╱收益

 

17

(523)

(2,762)

56,628

40,906

56,628

37,621

24,300

17,064

80,928

54,685

本年綜合(損失)╱收益總額

 

(523)

(2,762)

56,628

40,906

94,249

41,364

135,613

非控制性權益投入資本

提取一般風險準備

向普通股股東分配股利

向非控制性權益分配股利

子公司贖回其他權益工具

新增子公司

處置子公司

與非控制性權益的交易

處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合

收益的權益投資

其他

 

 

15

 

50(d)

 

50(b)

51

 

 

 

 

(506)

 

 

207

 

 

 

 

 

(27)

 

7,069

 

 

(7,069)

(11,200)

 

 

27

 

 

(11,200)

(506)

 

 

207

742

(9,987)

(1,295)

6,148

(4,787)

(808)

 

 

24

742

(11,200)

(9,987)

(1,295)

6,148

(4,787)

(1,314)

 

 

231

其他權益變動

 

(299)

(27)

7,069

(18,242)

(11,499)

(9,963)

(21,462)

2020年12月31日餘額

 

381,710

(60,252)

1,200

1,757

58,214

294,193

(2,546)

674,276

334,366

1,008,642

 

刊載於財務報表附註為本合併財務報表的組成部分。